Doel

Bestuur

Historie Activiteiten  
  Beleidsplan      

Beleidsplan 2020 t/m 2025

Doel en beleidsplan

De stichting heeft ten doel:
      a.  de samenhang en/of de leefbaarheid in Roerdalen en in het bijzonder in Melick te bevorderen;
      b.  het bestrijden van een sociaal isolement van ouderen.

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
      a.    het organiseren, of het doen organiseren van activiteiten die aansluiten bij de beleving en interesse van ouderen;
      b.    het bieden van gelegenheid tot educatieve vorming;
      c.    het faciliteren van middelen.

Het toekomstbeeld dat de stichting Mederiacum zich maakte om haar doelstelling te verwezenlijken was het realiseren en exploiteren van wijksteunpunten in Roerdalen. Echter, een wijksteunpunt met zorgfaciliteiten is niet altijd mogelijk of nodig in de dorpskernen. Daarom leek het de stichting verstandig de voorgestane ideeën voor wijksteunpunten aan te passen. In elke kern dient echter minimaal een basissteunpunt voor ontmoeting, informatie en advies voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapte inwoners van Roerdalen te komen.
De oorspronkelijke ambitie dat elke dorpskern een wijksteunpunt met zorgfaciliteiten moet hebben sluit niet aan bij de mogelijkheden en behoeften in de verschillende kernen. Veelmeer is er behoefte aan een inloop- en ontmoetingspunt met informatie en advies over wonen en zorg en niet zo zeer aan het aanbieden van zorg vanuit een centraal punt in de dorpskern. Bovendien is de realisatie van wijksteunpunten vandaag de dag financieel moeilijker geworden. Een inloop- en ontmoetingspunt voor ouderen en gehandicapten is echter met eenvoudiger middelen te realiseren en voldoet vooralsnog aan de behoeften van zowel de oudere als de gehandicapte inwoners van Roerdalen. 

Stichting Mederiacum heeft van Harmonie Concordia, onder voorwaarden, de gelegenheid gekregen om te Melick in z.g. "Aaj Bieb” een Ontmoetingscentrum voor ouderen in te richten.

Een Ontmoetingscentrum is natuurlijk in de eerste plaats een ontmoetingsmogelijkheid. Het centrum is daartoe sinds januari 2007 drie middagen in de week van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Iedereen kan er dan terecht voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje, informatie, of activiteiten. De bezoekers zoeken elkaar op in de ontmoetings- en recreatieruimten, of tijdens een van de vele educatieve en informatieve activiteiten die hier worden aangeboden. De doelgroep is alle 55 plussers en gehandicapten.
 

Het Ontmoetingscentrum is een plek van en voor senioren. Dit betekent dat het ook voornamelijk senioren zijn die het Ontmoetingscentrum draaiende houden. Zonder deze mensen, die hun werk geheel vrijwillig en met veel enthousiasme verrichten, kan het centrum eigenlijk niet bestaan. Door het uitgebreide aanbod van activiteiten, en ruimte voor ontmoeting in een eigentijds centrum worden ouderen in staat gesteld langer zelfstandig in hun eigen huis, in de eigen buurt, te kunnen blijven wonen.

 

Gelden:

Zoals uit haar statuten, dit beleidsplan en de feitelijke werkzaamheden blijkt, heeft de stichting geen winstoogmerk. De financiële middelen voor de organisatie van stichting Mederiacum worden conform de statuten uit inschrijfgelden, subsidies, donaties en sponsorgelden gegenereerd. Van al de inkomsten en uitgaven wordt boekgehouden. Het vermogen van stichting Mederiacum wordt aangehouden als buffer om de continuďteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting in jaren te waarborgen. 

De bestuursleden van de stichting hebben niet alleen een taak als bestuurder en beleidsmaker, maar vervullen tevens een uitvoerende functie. Bij het uitvoeren/verwezenlijken van haar doelstellingen maakt de stichting gebruik van de diensten van vrijwilligers. Bestuur en medewerkers zijn allen vrijwilligers. De bestuursleden en ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun  werkzaamheden zelf. Stichting Mederiacum is een vrijwilligersorganisatie pur sang.

 

Beloningsbeleid:  

Beginsel:

‘Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en onverplicht, maar niet vrijblijvend in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving.’ Zo luidt de algemeen gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk.
Zowel
de bestuursleden als ook de medewerkers van stichting Mederiacum zijn allen vrijwilligers. Sommige bestuursleden zijn tevens medewerker/vrijwilliger.
De stichtingsfunctionarissen ontvangen geen salaris, vergoeding of andere beloning voor hun werkzaamheden. Ook de medewerkers/vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of andere beloning voor hun verrichtingen ten diensten van stichting Mederiacum. 

Praktijk:

Het ontbreken aan voldoende vrijwilligers is een grote zorg.
Het blijkt moeilijk om voldoende gemotiveerde vrijwilligers te vinden en die aan de organisatie te binden.
In deze moderne tijd waarin alles draait om geld, is het vaak moeilijk om mensen te vinden die iets 'voor niets' doen. Toch draait het Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb”  geheel op vrijwilligers. Zonder de vele enthousiaste mensen die zich de afgelopen jaren vrijwillig hebben ingezet, zou het Ontmoetingscentrum nooit geworden zijn wat het nu is: een goed draaiend centrum voor senioren. Om die redenen hanteert stichting Mederiacum de bovenstaande definitie van vrijwilligerswerk met een aantal aantekeningen.

In 2009 besloot het bestuur van stichting Mederiacum de “vaste” vrijwilligers recht op toepassing van de € 1.500,= vrijwilligersregeling te geven.
Voor eventuele vrijwilligers ad hoc wordt uitsluitend een vergoeding op basis van kostendeclaraties verstrekt. In 2020 heeft het bestuur van stichting Mederiacum besloten deze vrijwilligersvergoeding te verhogen tot maximaal tot € 1.700,= per kalenderjaar.

Voor een per “vaste” vrijwilliger evenwichtige vaststelling van de hoogte van bedoelde vergoeding volgens de vrijwilligersregeling wordt uitgegaan van het aantal uren dat de vrijwilliger per kalenderjaar als vrijwilliger of docent werd ingeroosterd. Daarbij geldt een vergoeding van € 5,00 per uur. De totaal volgens de vrijwilligersregeling te ontvangen vergoeding bedraagt maximaal € 1.700,= per kalenderjaar. De vergoedingen worden jaarlijks einde november / begin december uitbetaald. 

De vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding.

  • Eventuele middelen die een vrijwilliger nodig heeft om in het Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb” actief te zijn, worden door stichting Mederiacum aangeschaft.

Indien, of een “vaste” vrijwilliger, of een stichtingsfunctionaris tevens vrijwilliger afziet van het recht op de vergoeding volgens de vrijwilligersregeling, dan verstrekt het bestuur op verzoek een verklaring op grond waarvan de vergoeding als fiscaal aftrekbare gift aan de Stichting mag worden beschouwd.   

 

Verzekering:
De gemeente Roerdalen heeft voor de vrijwilligers die in Roerdalen vrijwilligerswerk doen bij "Vrijwilligersnet Nederland" collectief een vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze vrijwilligers zijn automatisch gratis verzekerd via de Vrijwilligerspolis. De gemeente betaalt de kosten. Personen die bij stichting Mederiacum te Melick, gemeente Roerdalen, als vrijwilliger actief zijn,  zijn dus automatisch verzekerd. 

 

Planning activiteiten 2022 (en volgende jaren) 

De activiteiten die stichting Mederiacum organiseert zijn in principe bedoeld voor alle senioren/50-plussers en gehandicapten in de gemeente Roerdalen. De activiteiten vinden plaats in “de Aaj Bieb”, Markt 70 te Melick.

Ontmoetingscentrum “de Aaj Bieb” te Melick

·         Op maandag, woensdag, en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur vrije inloop.
Toegang gratis

Hulp bij het tekenen en schilderen

·         Op maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur hulp bij het tekenen en schilderen van januari tot juni, en van september tot december.
Lesgeld € 2,- per middag.

  

Het verzorgen van de uitleen van gratis leesboeken in de Open Bibliotheek Melick

·         Op vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur verzorgen van de uitleen van boeken in de Open Bibliotheek Melick.
De uitleen is geheel gratis. De bibliotheek is toegankelijk voor alle volwassenen.

 

Computercursussen

·         Basiscursus Windows 10 voor beginners inclusief e-mailen, internet, en internetbankieren;
13 lessen van telkens 2˝ tot 3 uur (6 personen per groep)
Kosten € 130,- per cursus, inclusief de prijs van het boek.
Op de dinsdagmorgen en op de donderdagmiddag elk een groep

 ·        Zolang er belangstelling voor is start er een workshop “Werken met Windows 10”.
De workshop omvat 4 achtereenvolgende dinsdagmiddagen en is bedoeld voor personen die overstappen naar een computer met het besturingssysteem Windows 10. Het is geen basiscursus. Ervaring met XP, Vista of Windows 7, of Windows 8.1 is vereist! Kosten € 45,- per cursus inclusief de prijs van het boek.
      

·         Cursus werken met de iPad.
In deze cursus worden de vele mogelijkheden behandeld die een iPad (tablet van Apple) u biedt.
Het instellen van de tablet, e-mailen en internetten en ook hoe u apps kunt downloaden en hoe u ermee kunt werken komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. Deze cursus omvat 8 lessen van ongeveer 2 ˝ tot 3 uur.
Kosten € 95,-- per cursus inclusief de prijs van het boek

·         Opfriscursus Windows 10.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die al langer werken met een computer, maar door de vele veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden, misschien niet meer helemaal up to date zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan het op de juiste manier opslaan van bestanden en het veilig gebruikmaken van internet, e-mail en on-line bankieren. De basishandelingen voor het werken met een computer worden in deze cursus dan ook niet meer behandeld. De cursisten kunnen in deze cursus ook zelf onderwerpen aandragen die ze behandeld willen zien. De cursus bestaat uit 7 lessen van 2 ˝ tot 3 uur en de prijs inclusief het boek bedraagt € 85

·         Computer workshops
Losstaande bijeenkomsten waarbij een bepaald punt behandeld wordt. (bij voldoende belangstelling)
Bijvoorbeeld: Windows Moviemaker, CD/DVD branden, een adressenbestand maken, etiketten printen, een back-up maken, werken met een smartphone, enz.


 

Cursus Wolspinnen.

·         Op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur cursus wolspinnen.
De cursus omvat 10 lessen van 2 uur waarin u leert omgaan met het spinnewiel om daarmee vervolgens een draad van verschillende dikte uit schapenwol te spinnen.

 

Creatief bezig zijn. (bij voldoende belangstelling)

·         Cursus bloemschikken

·         Knutselen het maken van allerlei gebruiksartikelen.